תקנון

בעת בקשת הקליפ, חלה על המשתמש האחריות המלאה והבלעדית לכל תוצאה שתנבע מפרסום הקליפ. על המשתמש להקפיד שתכני הסרטון חוקיים.
בין השאר ולמען הדוגמה בלבד, נאסר על המשתמש  להעלות סרטון המכיל את התכנים הבאים: כל תוכן הידוע למשתמש שהוא שקרי, מטעה או מסולף;
כל תוכן הפוגע בזכויות קנייניות של אחרים או מפר אותן – לרבות זכויות יוצרים וסימני מסחר; כל תוכן פורנוגראפי או בעל אופי מיני בוטה;
כל תוכן הנוגע לקטינים ומזהה אותם, את פרטיהם האישיים או את מענם ודרכי ההתקשרות עימם; קוד מחשב או יישום הכוללים נגיף-מחשב ("וירוס"),
לרבות תוכנות-עוינות הידועות כסוס-טרויאני, תולעים (Worms), ואנדלים (Vandals), יישומים מזיקים (Malicious Applications) וכיו"ב;
כל תוכן המהווה לשון הרע על אדם, או הפוגע בפרטיותו, או בשמו הטוב;
כל תוכן המזהה אישית אנשים אחרים, מבלי שנתנו את הסכמתם לפרסום זהותם; כל תוכן בעל אופי או תוכן טורדני, מעליב, עוין, מאיים או גס רוח;
כל תוכן שיש בו, או הוא מעודד לגזענות, או אפליה פסולה על בסיס גזע, מוצא, צבע עור,
עדה, לאומיות, דת, מין, עיסוק, נטייה מינית, מחלה, נכות גופנית או נפשית, אמונה, השקפה פוליטית, או מעמד חברתי-כלכלי;
כל תוכן המעודד ביצוע עבירה פלילית או עלול להוות בסיס לתביעה או אחריות אזרחית; כל תוכן העלול להטעות צרכן;
כל תוכן בעל אופי פרסומי או מסחרי; כל תוכן המנוגד לכללי השימוש המקובלים באינטרנט או העלול לגרום נזק או לפגוע במשתמשי אינטרנט בכלל,
ובמשתמשי פייסבוק בפרט. התמונות שיעלה המשתמש לאתר איזי קליפ יהיו חשופים לכל אנשי הקשר אשר יבחר ובאתר, לאחר קבלת אישור מהמשתמש.

קניין רוחני

כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר איזי קליפ, למעט התמונות שיועלו על ידי המשתמשים הינן של האתר איזי קליפ .
אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, לבצע בפומבי, להעביר לציבור, לשנות, לעבד, ליצור יצירות נגזרות, למכור או להשכיר
כל חלק מן הנ"ל, בין על ידי המשתמש ו/או המבקר  ובין באמצעות או בשיתוף צד שלישי, בכל דרך או אמצעי בין אם אלקטרוניים,
מכאניים, אופטיים, אמצעי צילום או הקלטה, או בכל אמצעי ודרך אחרת, בלא קבלת הסכמה בכתב ומראש מאתר איזי קליפ. כל המקבל אישור בכתב,
יהא מחויב לתת קרדיט מלא לאתר איזי קליפ. אתר איזי קליפ אינו טוען לבעלות בתמונות המשתמשים באתר ו/או בכל הקשר אחר.
עם זאת, כאשר משתמש מעלה תמונה לאתר איזי קליפ, מאשר המשתמש בעצם העלאתה כי המשתמש הינו בעל כל הזכויות בה וכי המשתמש רשאי להעלותה.
בנוסף, מאשר המשתמש, כי בהעלאת התמונה לאתר, מאשר המשתמש לאתר לפרסם ו/או להפיץ את הסרטון לכל אנשי הקשר
אשר את פרטיהם העביר המשתמש לאתר.  אם המשתמש, אינו בעל הזכויות בתמונה שמועלה לאתר מאשר המשתמש
כי הינו בעל הרשאה כדין מבעל הזכויות, המתירה למשתמש  למסור את התמונה לאתר לצורך הקליפ. מבלי לגרוע מן האמור לעיל,
בעלי האתר יבדקו כל פנייה בנושא זכויות יוצרים ועל פי שיקול דעתם יסירו את קליפ המשתמש שהיה מעורב בהפרת זכויות יוצרים.

אחריות ושיפוי

האתר אינו אחראי למהימנותם, אמינותם, דיוקם או שלמותם של תכנים ו/או התמונות המתפרסמות באתר  על ידי המשתמשים
ואינה אחראית לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש בהם או מהסתמכות עליהם. האתר לא יישא באחריות לכל שימוש שייעשה
על ידי צד שלישי בקליפ המשתמשים. המשתמש מתחייב לשפות את האתר ו/או מי מטעמו בגין כל נזק, הפסד, אבדן-רווח,
תשלום או הוצאה שייגרמו להם – ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט – עקב הפרת תנאי שימוש אלה. בנוסף,
ישפה המשתמש את האתר ו/או מי מטעמו בגין כל טענה, תביעה ו/או דרישה שתועלה נגדם על-ידי צד שלישי כלשהו
כתוצאה מתכנים/תמונות שהעלה המשתמש לאתר.

בוררות וסמכות שיפוט

על הסכם זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל, אולם לא תהיה תחולה לכללי ברירת הדין הבינלאומי הקבועים בהם.
כל מחלוקת שתתגלה בין הצדדים לרבות מחלוקת בקשר עם השימוש באתר ו/או בקשר עם תנאי שימוש אלה,
תובא בפני בורר אשר יהיה עו"ד הבקיא בתחום הסחר האלקטרוני והאינטרנט וזהותו תיקבע על ידי יו"ר לשכת עורכי הדין בישראל
לבקשת מי מהצדדים. הבורר יהיה רשאי לתת סעדים זמניים וצווי ביניים. מקום קיום הבוררות יהיה בעיר תל-אביב.
הבורר לא יהיה כבול לסדרי הדין האזרחיים אך יהיה כבול לדיני הראיות ולדין המהותי. הבורר יהיה חייב בנימוק החלטתו.
על אף האמור לעיל, היה ומי מהצדדים להסכם זה יתבע על ידי צד שלישי, בכל הליך משפטי שהוא,
יהיה הנתבע רשאי על אף האמור, לצרף את הצד השני להסכם זה כצד לאותו הליך שיפוטי ובמקרה זה לא תהיה תחולה
להסכם בוררות זה. בית המשפט המוסמך בהתאם להוראות חוק הבוררות, תשכ"ח-1968 יהיה בתי המשפט שמושבו בעיר תל-אביב.
סעיף זה מהווה הסכם בוררות בין הצדדים לכל דבר ועניין. בכפוף ומבלי לגרוע מהאמור, בכל עניין שאינו בגדר סמכות הבורר,
או בכל עניין שבו לא תהיה תחולה להסכם בוררות זה, מכל סיבה שהיא, תהיה סמכות השיפוט הבלעדית נתונה לבית-המשפט
המוסמך במחוז תל-אביב בישראל.